{}
Complementary Content
Tools
 

U 2017. godini RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 1.116 miliona eura

 

- Neto prihod od kamata povećan za 0,3 procenta na godišnjoj osnovi i iznosi 3.208 miliona eura (2016: 3.197 miliona eura)

- Prihod iz redovnog poslovanja povećan za 2,3 procenta i iznosi 5.228 miliona eura (2016: 5.112 miliona eura)

- Opći administrativni troškovi umanjeni za 1,2 procenta i iznose 3.104 miliona eura (2016: 3.141 milion eura)

- Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke umanjena za 62,1 procenat na iznos od 287 miliona eura (2016: 758 miliona eura)

- Dobit prije oporezivanja porasla za 70,4 procenta te iznosi 1.612 miliona eura (2016: 946 miliona eura)

- Dobit poslije oporezivanja veća za 95,8 procenata i ima vrijednost od 1.246 miliona eura (2016: 636 miliona eura)

- Konsolidovana dobit porasla za 114,6 procenata na iznos od 1.116 miliona eura (2016: 520 miliona eura)

- U odnosu na kraj 2016. godine, koeficijent problematičnih kredita          smanjen za 3,0 procentnih poena i iznosi 5,7 procenata

- Opći koeficijent kapitala tier 1 (prelazni) porastao je za 0,2 procentna poena na 12,9 procenata

- Koeficijent osnovnog kapitala tier 1 (potpuno ispunjen) uvećan je za 0,3 procentnih poena i iznosi 12,7 procenata

- Zarada po dionici je 3,34 eura (2016: 1,58 eura)

Svi pokazatelji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

U 2017. godini, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 1.116 miliona eura.

“Veoma smo zadovoljni rezultatima prošle finansijske godine. Postigli smo jedan od najboljih rezultata u istoriji naše kompanije, a istovremeno smo uspješno završili značajne projekte poput spajanja sa RZB-om,” izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI.

Stoga će na godišnjoj Skupštini dioničara biti predloženo da se odobri dividenda u iznosu od 0,62 eura po dionici. Gore navedeni iznos značio bi maksimalnu isplatu dividende od 204 miliona eura, te koeficijent isplate od 18 procenata.

“Drago nam je što opet možemo isplaćivati dividende i predložiti dividendu od 62 centa po dionici za 2017. godinu. Naš cilj je postići koeficijent isplate u rasponu od 20 do 50 procenata“, rekao je Strobl.

Neto prihod od kamata je i dalje značajno stabilan, uz blago povećanje od 11 miliona eura na iznos od 3.208 miliona eura.

Povećanje neto prihoda od kamata u Rusiji (84 miliona eura), prvenstveno radi valutnih uticaja i marži, kompenzirano je smanjenjem prihoda po kamati na ostalim tržištima kao rezultat kontinuirano nižeg nivoa kamatnih stopa.

I pored pozitivnih vrijednosti valuta, opšti administrativni troškovi Grupacije smanjeni su za 1 procenat na godišnjoj osnovi, ili 37 miliona eura, te iznose 3.104 miliona eura. Prosječna vrijednost kursa ruske rublje je aprecirala 12 procenata na godišnjoj osnovi. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 2,1 procentna poena na 59,4 procenata, uglavnom zahvaljujući rastu prihoda od redovnog poslovanja.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke značajno smanjena

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za 62 procenta u odnosu na prethodnu godinu, odnosno sa 471 milion eura na 287 miliona eura.

NPL koeficijent smanjen je za 3,0 procentna poena na godišnjem nivou, te iznosi 5,7 procenata.

Na osnovu ukupnog rizika, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,9 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,9 procenata.

Prognoza                                                                                     

“I u ovoj godini imamo mnogo planova. Želimo rasti u odabranim državama i nastaviti sa digitalnom transformacijom RBI-a. Prošle godine smo lansirali Elevator Lab, najveći finansijsko-tehnološki akcelerator u SIE. U maju započinjemo drugi krug“, rekao je Strobl.

RBI teži rastu kredita sa prosječnim godišnjim povećanjem procenata u segmentu srednjih jednocifrenih vrijednosti.

Nakon veoma niskih troškova rizika u 2017. godini (287 miliona eura), banka očekuje da kreditni gubici na finansijska sredstva u 2018. godini budu iznad nivoa u 2017. godini.

RBI predviđa dalje smanjenje NPL koeficijenta na srednjoročnoj osnovi.

Banka ima cilj da postigne koeficijent trošak/prihod ispod 55 procenata na srednjoročnoj osnovi.

Srednjoročni cilj RBI-a je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata.

RBI želi postići koeficijent CET1 (potpuno ispunjen) od oko 13 procenata nakon isplate dividende u srednjoročnom periodu.

Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata (koeficijent isplate dividende) konsolidovane dobiti.

Ciljevi u ovoj prognozi uključuju uticaje iz MSFI 9 i FINREP.

Na vrh