{}
Complementary Content
Tools
 

RBI je u prvom kvartalu 2019. godine ostvarila konsolidovanu dobit od 226 miliona eura

 

- Konsolidovana dobit u iznosu od 226 miliona eura je primarno bila pod uticajem 92 miliona eura promjene u troškovima rizika nakon neto otpuštanja u prvom kvartalu prošle godine, te negativnih promjena hedžinga i prodaje osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj

- Neto prihod od kamata je na stabilnih 825 miliona eura na godišnjoj osnovi. Ne računajući Poljsku, neto prihod od kamata se poboljšao za oko 8 procenata na godišnjoj osnovi

- Krediti klijentima su porasli za 6 procenata, od početka godine do danas

- Neto kamatna marža je smanjena za 10 baznih poena na kvartalnoj osnovi na 2,43 procenta, a usljed smanjenja u Rusiji i većeg udjela poslova sa kratkoročno nižom maržom u Centrali

- Troškovi rizika su još uvijek veoma niski i iznose 9 miliona eura (koeficijent rezervisanja od 4 bazna poena), ali praćeno sa manje write-back procesa i manje oporavaka nego prošle godine

- NPE koeficijent uvećan na 2,5 procenata

- CET1 koeficijent poboljšan na 13,6 procenata (potpuno ispunjen) uključujući rezultate od početka godine do danas

Raiffeisen Bank International (RBI) je ostvarila konsolidovanu dobit od 226 miliona eura u prvom kvartalu 2019. godine, te poslovni rezultat od 465 miliona eura.

“Iskazan je pozitivan trend rasta kredita i neto prihoda od kamata. Usljed različitih jednokratnih efekata, prvi kvartal 2019. godine je samo u ograničenoj mjeri uporediv sa istim kvartalom prethodne godine.  Očekujem da će RBI i u 2019. postići dobar poslovni rezultat. Imamo jaku kapitalnu osnovu koja nam omogućava daljnji rast“, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

Usprkos prodaji osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj, ukupni neto prihod od kamata je na godišnjoj osnovi opao samo za neznatnih 4 miliona eura i iznosi 825 miliona eura. Bez ove prodaje, neto prihod od kamata bi porastao za oko 8 procenata. Neto kamatna marža je manja za 7 baznih poena i iznosi 2,43 procenta, što je uglavnom zasnovano na rastu poslova sa niskom maržom u Centrali i negativnim kretanjima marži u Rusiji i Bjelorusiji.

Opšti administrativni troškovi su manji za 16 miliona eura na godišnjoj osnovi i iznose 724 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod uvećan za 3,6 procentnih poena usljed promjene hedžinga i iznosi 60,9 procenata.

Umjereni gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine

Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine su umjereni u izvještajnom periodu  i iznose 9 miliona eura, u poređenju sa 83 miliona eura neto otpuštanja rezervisanja za kreditne gubitke u istom periodu prošle godine – prije svega usljed priliva i oporavaka.

NPE koeficijent je ostao relativno stabilan, te uz smanjenje od 0,1 procentni poen od početka godine sada iznosi 2,5 procenata. Sa 58,4 procenta je i Koeficijent pokrivenosti NPE ostao skoro neizmijenjen.

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) iznosi 18,0 procenata

CET1 koeficijent (potpuno ispunjen) iznosio je 13,4 procenta, Tier 1 koeficijent (potpuno ispunjen) 14,9 procenta, a koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) 18,0 procenata. U suštini, svi koeficijenti su ostali isti u odnosu na kraj 2018. godine. Pomenuti koeficijenti kapitala zajedno sa preliminarnom dobiti iz prvog kvartala bi bili za oko 18 baznih poena veći od iskazanih koeficijenata.

Na vrh