{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen CASH

 

Važna Vam je unovčivost uloga? Želite ulagati u niskorizične finansijske instrumente? Za Vas je Raiffeisen CASH, fond namijenjen kratkoročnim ulaganjima.

Apliciraj online

 

Aplicirajte online za investicijske proizvode već sada!. Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za investicijske proizvode, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom potpisivanja ugovora.

Osnovni podaci

 
Vrsta fonda:Novčani fond
Investicijski cilj:Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
Kome je namijenjen:Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, te im je važna stalna unovčivost uloga.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,00%
Naknada za upravljanje:1,00% od ukupne imovine Fonda godišnje

Datum obračuna prve cijene udjela: 11.01.2012. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM

Valuta fonda: BAM

 • Strategija ulaganja
  • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz ostvarenje što veće stabilnosti cijene udjela Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fonda, Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospijeće nije duže od godinu dana. Pored navedenog, strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

 • Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
  • Imovina Fonda ulaže se u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima u sljedeće finansijske instrumente:

   • Oročeni depoziti i novac na računima kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini, zemaljama članicama Evropske unije (Zemlje članice) i drugim državama sa maksimalnim dospijećem od 12 mjeseci;

    

   • Instrumenti tržišta novca izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja članica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemalja članica;

    

   • Dugoročni dužnički vrijednosni papiri izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja članica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemalja članica i dugoročni dužnički vrijednosni papiri banaka registriranih u Bosni i Hercegovini ili Zemlji članici ili zemljama koje nisu članice;

    

   • Investicijski fondovi koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u BiH, Zemljama članicama i zemalja koje nisu članice.

    

   Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 70% neto vrijednosti fonda.

   Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna Banka Bosne i Hercegovine , Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a,u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima.

 

Na vrh