{}
Complementary Content
Tools

Mjere olakšica za kompanije pogođene krizom

Saznajte više

 

Informacija o mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19” 

 

Posebne mjere mogu ostvariti klijenti Banke koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19 na način da je njihova kreditna sposobnost pogoršana odnosno da im je onemogućeno ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci.

Zahtjev može podnijeti korisnik kreditnih proizvoda uz obrazloženje razloga zbog kojih traži uvođenje posebnih mjera i dostavljanje dokaza kojim potvrđuje navedene razloge.

 

U skladu sa zahtjevom i obrazloženjem klijenta, dostavljenim dokazima te rezultatima kreditne analize, banka klijentu može odobriti neki od modaliteta:

  • moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza od najduže 6 mjeseci,
  • uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 12 mjeseci,
  • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
  • produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na period od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent banke tokom tog perioda mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,
  • odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja klijentovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
  • prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje banka i
  • druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

 

Zahtjev za odobravanje Posebnih mjera možete podnijeti vašem nadležnom Rukovodiocu za prodaju/ Sales Manageru.

Nakon podnošenja zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera, Banka će u skladu sa važećim odlukama donesenim od strane Agencija za bankarstvo te u skladu sa važećim internim aktima, uraditi analizu i utvrditi da li su vanredne okolnosti prouzrokovane virusnim oboljenjem Covid-19, imale direktan ili indirektan negativan uticaj na klijentovo poslovanje čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci, te shodno tome donijeti odluku o prihvatanju ili neprihvatanju zahtjeva o odobrenju Posebnih mjera koja će biti saopštena klijentu.

Nakon što klijent obavijesti Banku da je saglasan sa ponudom koju je dobio, Banka pristupa izradi aneksa ugovora. Banka će informisati klijenta o terminu potpisivanja aneksa.

Nakon potpisivanja aneksa ugovora od strane svih ugovornih strana i kompletiranjem dokumentacije, Posebne mjere stupaju na snagu.

Banka ne obračunava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera. Ostale troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Kamatna stopa po kojoj se ugovora otplata ostatka duga, jednaka je inicijalno ugovorenoj kamatnoj stopi.

 

Na vrh