{}
Complementary Content
Tools
 

RBI Izvještaj za prvi kvartal 2022. godine

 

RBI: IZVJEŠTAJ ZA PRVI KVARTAL 2022. GODINE

KONSOLIDOVANA DOBIT 442 MILIONA EURA UZ KONZERVATIVNI PRISTUP TROŠKOVIMA RIZIKA

 

• Rast neto kamatnog prihoda za 1% u odnosu na prethodni kvartal zahvaljujući višim stopama širom regiona
• Rast neto prihoda po naknadama i provizijama za 22% u odnosu na prethodni kvartal, uglavnom zahvaljujući povećanoj aktivnosti klijenata u deviznom poslovanju u Rusiji
• Neto prihod od trgovanja iznosi 184 miliona eura, uglavnom od instrumenata zaštite i vlastitih kreditnih marži vezanih za poslovanje sa certifikatima
• Koeficijent rezervisanja sa izvještajim datumom značajno je povećan na 0,97%, uglavnom zbog pada na makro planu i posebnih faktora rizika povezanih s ratom u Ukrajini
• Krediti su porasli za 1% u prvom kvartalu, novi krediti u Rusiji su uglavnom zaustavljeni 
• Konsolidovana dobit je poboljšana za 39% u odnosu na prethodni kvartal, na 442 miliona eura 
• Koeficijent CET1 je 12,3% (tranzicijski, uključujući rezultat do sada), i odražava povećanje RWA od smanjenja rejtinga u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji   
• Izgledi su ažurirani kako bi odražavali niži rast kredita i pretpostavke u pogledu većih troškova rizika 
 

Bilans uspjeha u milionima eura

  1. kvartal

      2022.

1. kvartal

2021.

4. kvartal

2021.

Neto kamatni prihod

986

736

976

Neto prihod od provizija i naknada

683

420

561

Neto prihod od trgovanja i rezultat fer vrijednosti

184

4

24

Opći administrativni troškovi

(792)

(672)

(856)

Operativni rezultat

1.089

543

763

Ostali rezultat

(102)

(38)

(175)

Mjere vlade i obavezni doprinosi

(159)

(123)

(32)

Gubici po osnovu rezervisanja finansijske aktive

(319)

(76)

(150)

Dobit/gubitak prije oporezivanja

508

306

406

Dobit/gubitak nakon oporezivanja od nastavka poslovanja

440

229

329

Dobit/gubitak prekida poslovanja

18

14

24

Konsolidovana dobit

442

216

317

 

Bilans stanja u milionima eura

31/03/2022

31/12/2021

 

Krediti klijentima

101.966

100.832

 

Depoziti klijenata

113.652

115.153

 

Ukupna aktiva

192.624

192.101

 

Ukupna rizikom ponderisana aktiva (RWA)

104.017

89.928

 

 

Ključni pokazatelji

31/03/2022

31/12/2021

 

Koeficijent NPE

1,6%

1,6%

 

Koeficijent pokrivenosti NPE

61,8%

62,5%

 

Koeficijent CET1 (uklj. rezultat)

12,3%*

13,1%

 

Ukupni koeficijent kapitala (uklj. rezultat)

15,9%*

17,6%

 

*prelazni

Ključni pokazatelji

  1. kvartal

    2022.

1. kvartal

2021.

4. kvartal

                     2021.

Neto kamatna marža (prosječna kamatonosna aktiva)

2,21%

1,92%

2,22%

Koeficijent trošak/prihod

42,1%

55,3%

52,9%

Koeficijent rezervisanja (prosječni krediti klijentima)

0,97%

0,36%

0,55%

Konsolidovani povrat na kapital

13,2%

6,5%

10,1%

Zarada po dionici u EUR

1,27

0,59

0,90

Zbog planirane prodaje supsidijarne banke u Bugarskoj i njenog učešća, izvršena je promjena u izvještajima u skladu sa MSFI 5. Ovo poslovanje je klasifikovano kao grupa aktive koja se drži za prodaju i predmetom je zasebnog izvještavanja u izvještaju o finansijskoj poziciji. Podaci za prethodnu godinu nisu usklađeni. Bilans uspjeha supsidijarne banke u Bugarskoj i njeno učešće predmetom je izvještavanja pod dobiti/gubitkom od prekinutog poslovanja. U skladu s navedenim su usklađeni podaci za prethodnu 2021. godinu, kao i ključni pokazatelji.

 

Izgledi 

U 2022. godini se očekuje visoki jednocifreni procentualni rast, te srednji jednocifreni rast prihoda po naknadama. Očekujemo stabilne iznose kredita u 2022. godini, uz srednji jednocifreni rast na ključnim tržištima SE i JSE.
Očekujemo visoki jednocifreni rast općih administrativnih troškova, kao i dodatnih troškova integracije od oko 100 miliona eura zbog akvizicija u Češkoj Republici (Equa bank) i u Srbiji (Crédit Agricole Srbija).
Očekivani koeficijent trošak/prihod je 55%.
Očekivani koeficijent rezervisanja za 2022. godinu je do 100 baznih poena.
Konsolidovani povrat na kapital se očekuje u opsegu od 8 do 10 procenata.
U 2022. godini očekujemo oporavak koeficijenta CET1 i približavanje cilju od 13 procenata.

Srednjeročni ciljevi u pogledu povrata na kapital i koeficijenta isplate su odgođeni zbog postojeće neizvjesnosti u Istočnoj Evropi.
 

Na vrh