{}
Complementary Content
Tools

Osiguranje od nezgode

Vašu polisu osiguranja potražite u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke u Federaciji BiH!

Saznajte više

Osiguranje od nezgode

 

Životne planove pravimo ne razmišljajući o tome da se nezgode mogu dogoditi iznenada, najčešće kada ih najmanje očekujemo.

Ipak, to ne znači da treba da živimo sputani strahom od neželjenih događaja. Dovoljna je jedna mudra odluka koja može da nam obezbijedi prijeko potrebnu sigurnost.

Polisom osiguranja od posljedica nezgode ublažavate finansijske posljedice prouzrokovane nesretnim slučajem, a osiguranje važi 24 sata bez obzira da li se nalazite u zemlji ili inostranstvu.

 • Šta je nezgoda?
  • Nezgodom se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji ima za posljedicu smrt osiguranika ili
   tjelesnu povredu (trajnu potpunu ili djelomičnu invalidnost), narušenje zdravlja koje zahtijeva liječenje u bolnici i/ili troškove liječenja.

 • Koje rizike možete pokriti Vašim osiguranjem od nezgode?
  • U zavisnosti od vrste proizvoda osiguranja koju odaberete, rizici koji mogu biti pokriveni su:

   • Rizik smrti usljed nezgode

   • Rizik smrti usljed bolesti

   • Nastup teške bolesti

   • Nastup trajne invalidnosti

   • Lom kostiju

   • Troškovi liječenja

   • Dnevna naknada za boravak u bolnici

 • Ko može biti osiguran osiguranjem od nezgode ?
  • Osiguranjem od nezgode se mogu osigurati osobe do 75. godina starosti.

   Osiguranjem od nezgode se mogu osigurati i djeca, odrasli, uži članovi porodice, te zaposlenici firme koje osigurava vlasnik/direktor kompanije.

 • Šta je trajna invalidnost?
  • Trajna invalidnost je trajni gubitak funkcije ili dijela tijela/organa koji se utvrđuje nakon završenog liječenja.

 • Šta su troškovi liječenja u vezi nezgode?
  • Nadoknađuju se troškovi stvarnog i nužnog liječenja nastali u periodu do godinu dana od dana nezgode koji nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim ili nekim drugim osiguranjem.

 • Šta je nastup teške bolesti?
  • Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod nastupa teške bolesti, bez obzira da li će se zbog iste naknadno isplatiti osigurana suma za ostale ugovorene rizike.

 • Pojam “lom kostiju” se odnosi na:
  • Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod loma bilo koje kosti, bez obzira da li će se zbog istog loma naknadno isplatiti osigurana suma za nastalu trajnu invalidnost.

 • Šta je naknada za boravak u bolnici?
  • Naknada za boravak u bolnici plaća se za svaki dan koji osiguranik po osnovu osiguranog slučaja provede u bolnici, a najduže 180 dana.

 • Kome je namijenjeno osiguranje od posljedica nezgode?
  • Individualno – za djecu do 14 godina i za ostale osobe do 75 godina starosti

   Porodično – za osiguranje svih članova porodice (supružnici/vanbračni partneri i njihova djeca)

 • Koje su prednosti polise osiguranja od posljedica nezgode?
  • • neodređeno trajanje osiguranja
   • mogućnost plaćanja premije na rate
   • osigurani ste 24 sata

 • Šta je premija osiguranja i koliko iznosi?
  • Premija osiguranja je iznos koji Ugovarač osiguranja plaća po osnovu zaključene polise osiguranja, a zavisi od vrste odabranog osiguranja:

   godišnja premija

 

Na vrh