{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen CASH

 

Važna Vam je unovčivost uloga? Želite ulagati u niskorizične finansijske instrumente? Za Vas je Raiffeisen CASH, fond namijenjen kratkoročnim ulaganjima.

Osnovni podaci

 
Vrsta fonda:Novčani fond
Investicijski cilj:Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
Kome je namijenjen:Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, te im je važna stalna unovčivost uloga.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,00%
Naknada za upravljanje:1,00% od ukupne imovine Fonda godišnje

Datum obračuna prve cijene udjela: 11.01.2012. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM

Valuta fonda: BAM

 • Strategija ulaganja
  • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz ostvarenje što veće stabilnosti cijene udjela Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fonda, Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospijeće nije duže od godinu dana. Pored navedenog, strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

 • Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
  • Imovina Fonda ulaže se u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima u sljedeće finansijske instrumente:

   • Oročeni depoziti i novac na računima kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini, zemaljama članicama Evropske unije (Zemlje članice) i drugim državama sa maksimalnim dospijećem od 12 mjeseci;

   • Instrumenti tržišta novca izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja članica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemalja članica;

   • Dugoročni dužnički vrijednosni papiri izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja članica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemalja članica i dugoročni dužnički vrijednosni papiri banaka registriranih u Bosni i Hercegovini ili Zemlji članici ili zemljama koje nisu članice;

   • Investicijski fondovi koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u BiH, Zemljama članicama i zemalja koje nisu članice.

   • Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 70% neto vrijednosti fonda.

   • Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna Banka Bosne i Hercegovine , Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a,u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima.

 

Na vrh