{}
Complementary Content
Tools

Garancije i akreditivi

Apliciraj online

Saznajte više

Garancije

 

Kako bi se minimizirali rizici u dužničko-povjerilačkim odnosima koriste se određeni instrumenti osiguranja. Najčešće korišteni instrument osiguranja koji banka izdaje na zahtjev klijenta (nalogodavca) je Garancija. Ovim dokumentom Banka garantuje trećoj strani (korisniku garancije) da će mu, u slučaju da mu klijent (nalogodavac) ne ispuni obavezu o dospjelosti, izmiriti obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji.

 • Više o garancijama
  • Pored garancija za redovno poslovanje u zemlji i inostranstvu, Raiffeisen banka izdaje i posebne garancije koje su prilagođene Vašim potrebama.

   Najčešće vrste garancija su:

   garancije za dobro izvršenje posla

   licitacione garancije

   plative garancije

   garancije za kvalitet izvršenih radova

   garancije za povrat avansa

   carinske garancije

Dokumentarni akreditivi

 

Akreditiv predstavlja svaki aranžman u kojem Banka (akreditivna banka), djelujući na zahtjev i po instrukciji svog klijenta (nalogodavca) treba da izvrši:

Plaćanje prema trećem licu

Ovlašćenje druge banke da izvrši to plaćanje

Ovlašćenje druge banke da prihvati (negocira) dokument ukoliko su ispunjeni uslovi akreditiva

 • Više o dokumentarnom akreditivu
  • Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnoj trgovini koji poslovnim partnerima pruža veću sigurnost u realizaciji ugovorenog posla te smanjuje mogući rizik naplate kod poslovanja s novim partnerima.


   U skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta (uvoznika), banka preuzima obavezu plaćanja poslovnoj banci izvoznika na osnovu urednih izvoznih dokumenata navedenih u uslovima akreditiva.
   Dokumentarni akreditiv po uvoznom poslu izdaje se na zahtjev uvoznika, a banka uvoznika ga otvara i u obavezi je plaćanja nakon prezentiranja urednih izvoznih dokumenata od strane izvoznika.

   Dokumentarni akreditiv po izvoznom poslu je izdan u korist izvoznika preko njegove poslovne banke koja ga o tome obavještava.

Kontaktirajte me

 

Popunite formu Kontaktirajte me> kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 


Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.

Ugovorite sastanak

 

Koristeći formu u nastavku Ugovorite sastanak u Banci kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 

 

Na vrh